skip to content

Visie

 
Hoe kan het Sociaal Huis Ronse zijn missie verwezenlijken.
Het Sociaal Huis Ronse neemt een coördinerende rol op in verband met het lokaal sociaal beleid (welzijnsbeleid). Dit veronderstelt: 
 • Een nauwe samenwerking tussen stad en OCMW. Een gemeenschappelijke opzet van onthaal en éénloketfunctie. Duidelijke werkafspraken met de sociale dienstverlening georganiseerd door de beide besturen en ondergebracht in het Sociaal Huis Ronse. Een sturende cel om een gemeenschappelijke dienstverlening uit te bouwen, werkafspraken op te volgen en te rapporteren naar de respectievelijke besturen.
 • Een samenwerking met de lokale actoren in het welzijnsveld. Uitbouw van een welzijnsnetwerk voor een gerichte doorverwijzing. Ruimte voor lokale actoren in het Sociaal Huis Ronse (zitdagen, permanenties, ....).
 • Plaats in het Sociaal Huis Ronse voor organisaties en hun werking die in een ruimere context mee het lokaal sociaal beleid realiseren.
 
Het onthaal en éénloket als kern van het Sociaal Huis Ronse
Met een klantgerichte benadering:
 • Neutraliteit. Het Sociaal Huis Ronse staat open voor alle burgers ongeacht hun filosofische en ideologische overtuiging, cultuur, nationaliteit, etnische herkomst, taal, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid.
 • Een effectieve dienstverlening op maat van de cliënt. Mensen met welzijnsvragen worden op een doeltreffende wijze geholpen. Ofwel onmiddellijk verder geholpen ofwel doorverwezen naar de juiste collega, dienst of instelling.
 • Emancipatorisch werken. De zelfredzaamheid van de cliënt staat centraal. De cliënt wordt zo veel als mogelijk aangesproken om zelf stappen te zetten en zijn eigen lot in handen te nemen.
 • Een toegankelijke dienstverlening.
  • Het Sociaal Huis Ronse heeft zo weinig mogelijk drempels. Het sociaal huis heeft een positief imago en geen psychologische drempels voor de burger. Een fris en nieuw gezicht voor het gebouw ‘Hospice Canfijn’.
  • Het sociaal huis heeft ruime openingstijden. De cliënten kunnen er terecht op een open spreekuur of na afspraak. Indien nodig kan een huisbezoek geregeld worden.
  • De cliënten worden professioneel onthaald.
  • Er is aandacht voor fysieke toegankelijkheid.
 • Een communicatieve werking. Het Sociaal Huis Ronse informeert actief de bevolking. Dit via :
  • de bestaande kanalen (website, Inzicht, brochure,... )
  • door doelgroep gerichte informatie (voorstelling werking in wijkcentra, diensten,... )
  • door diensten te faciliteren vb. informatiesessies in het Sociaal Huis Ronse.
 •  Een gemeenschappelijk georganiseerde werking
  • Het onthaal en het éénloket (nuldelijn) worden gemeenschappelijk georganiseerd door de stad en het OCMW. De dienstverlening eigen aan de stad of het OCMW blijven als dusdanig aangeboden.
 •  Plaats van het éénloketsysteem in het Sociaal Huis Ronse
  • Het Sociaal Huis Ronse in zijn toekomstige maximale formule biedt huisvesting aan een aantal diensten en organisaties (publiek/privaat) die een dienstverlening aanbieden aan alle inwoners van de stad. Wij denken hierbij aan het OCMW, de stad Ronse, de werkwinkel (VDAB), inburgering Oost-Vlaanderen, Huis van het Nederlands,.... Andere diensten/organisaties krijgen de mogelijkheid om een zitdag te houden in het Sociaal Huis Ronse.
  • Het éénloketsysteem situeert zich in de eerste plaats binnen de samenwerking tussen het OCMW en de stad Ronse op het vlak van sociale dienstverlening. Het is de toegangspoort voor de burger naar de publieke en private sociale dienstverlening. Hiertoe moeten ook nog verdere afspraken gemaakt worden met de andere lokale actoren.